Webtárhely Általános Szerződési feltételek / Szabályzat

Érvényes: 2020.07.01- től.

Szolgáltatás tárgya

A Klambó Kft (7200 Dombóvár, Dombó Pál utca 11., [email protected]) továbbiakban szolgáltató, előfizető ügyfelei továbbiakban (Előfizető) részére a szolgáltatási szerződésben (továbbiakban Szerződés) meghatározott szolgáltatásokat biztosítja a weboldalán közzétett árlista, valamint jelen ÁSZF-ben szereplő feltételek szerint.

Az Előfizető a szerződés aláírásával, valamint a szolgáltatás használatával elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A szolgáltató vállalja, hogy rendelt webtárhelyet, a megrendelt méretben a Előfizető rendelkezésére bocsájtja. Egyedi megrendelés esetén (nem viszonteladó partnertől) a tárhely FTP és adatbázis, valamint email hozzáférési adatait t a megrendelt tétel megfizetése után a Előfizető rendelkezésére bocsájtja. Amennyiben a megrendelés tárgy Plesk tárhely,és a viszonteladó ezt külön jelzi, akkor az ahhoz szükséges login adatokat adja át e-mailben a Előfizető részére. Más esetben a loginoka ta viszonteladó adja ki az ügyfél kérésére.

A megrendeléstől számított 8 napon belül a szolgáltató köteles biztosítani a megrendelt szolgáltatásokat. Ezen pont alól kivételt képeznek a közvetített szolgáltatások, mint pl: domain regisztráció, CDN szolgáltatás, külső levelező szerver, stb. Ezen tételek rendelkezésre bocsátási határidejéről a harmadik fél ügyintézési rendje rendelkezik. A Szolgáltató vállalja, hogy az év nagy részében (éves 95%-os) rendelkezésre állás mellett szolgáltatja a szerződésben szereplő Szolgálatatásokat.
Ebbe nem tartoznak bele azon időszakok, amikor a szerverek technikai okok vagy a Szolgáltató befolyási körén kívül eső egyéb problémák miatt (vis maior, harmadik fél vagy az ügyfél vétkes magatartása stb.) nem érhetők el online módon, sem az amikor a szolgáltató időben történő előzetes értesítést követően elvégzi a szükséges karbantartási munkákat.

A szolgáltató vállalja, hogy a szerver zavartalan működését a legjobb tudása szerint igyekszik fenntartani. Az előre bejelentet karbantartások nem számítanak bele a rendelkezésre állási idő kiesésébe.

A Szolgáltatónak jogéban áll a Szolgáltatások díját egyoldalúan módosítani, azonban erről a változás érvénye lépése előtt legalább 30 nappal köteles értesíteni az Előfizetőt.

A Szolgáltató a tőle elvérható gonddal óvja az Előfizető által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, ám nem vállal azokért felelősséget, valamint az adatok elvesztéséből következő károkért sem.

A Szolágáltató jelen ÁSZF-et bármikor módosíthatja.


A módosítást követő 30 nap elteltével automatikusan életbe lépnek

Felelősség kizárása

A Szolgáltató nem vállal közvetlen felelősséget a rajta kívülálló okok miatt bekövetkezett szolgáltatás kiesésért, ám a szolgáltatás mielőbbi helyreállításáért minden tőle telhetőt megtesz.

Az esetleges szolgáltatás kiesésről informatikai partnerét (Contabo GmbH, Aschauer Straße 32a, 81549 Munich, Germany | Plesk International GmbH, Vordergasse 59, 8200 Schaffhausen / CH | Namecheap Inc. 4600 East Washington Street, Suite 305, Phoenix, AZ 85034 , USA) és a Előfizetőt is értesíti a hiba mielőbbi elhárítása érdekében. A Szolgáltató az esetleges szerzői jogi, vagy más jogsértő tartalmak miatt érkező kérdéseket, követeléseket továbbítja az érintett tárhelyet bérlő Előfizető, ill. Viszonteladó partner irányába.

A fentiekből következő anyagi és jogi követelésekért a szolgáltató közvetlen felelősséget nem vállal, ill azokat jogi útra terelve továbbhárítja.

A szolgáltatónak jogában áll a kifogásolható tartalmakat beérkező panasz/követelés esetén eltávolítani a szerverekről.

Előfizető kötelezettségei

Az Előfizető köteles saját fiókjainak biztonságáról gondoskodni, (megfelelően erős jelszóválasztással)

Az Előfizető jogosul a szolgáltatás igénybevételére az 365 napján, a nap 24 órájában.

A Szolgáltatások leéréséhez saját hardaware és software eszközeiről köteles gondoskodni.

A belépési adatait köteles titokban tartani, csak ellenőrzött körülmények között megosztani más jogosult személlyel.

A jogosulatlan hozzáférésből fakadó károkért az Előfizető felel.

A Előfizető köteles a Szolgáltatások díját a Szolgáltató felé időben megfizetni.

Ezzel összhangban tudomásul veszi, hogy késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatásokat korlátozni / felfüggeszteni.

A felhasználó köteles a tárhelyre teleptett szoftver megbízhatóságáról meggyőződni, az esetleges biztonsági hibákat javítani.

A Szolgáltató bizonyos szolgálatatásokat ingyenes / kedvezményesen nyújt az Előfizető részére.
Az Előfizető tudomásul veszi, hogy ezen szolgáltatásokat oly mértékben használhatja csak amely a szolgáltatási díj tekintetében még megengedi a szolgáltató számára gazdaságos működtetést.

Elfogadható használat / Korlátozások

A tárhelyet tilos az ÁSZF-be ütköző módon felhasználni.

A tárhelyen tilos jogsértő,törvénybe ütköző tartalmat elhelyezni.

Tilos a szervere üzemszerű működését zavaró kódok, fájlok (tartalmak) elhelyezése.

Tilos olyan programok futtatása melyek nem alkalmasak osztott tárhelyszolgáltatáson való működésre, a szervert számottevően lassítják, vagy más zavart okoznak annak működésévben.

Tilos SPAM üzenet küldése

Tilos minden szolgáltatás működését gátló tevékenység, ide értve a DoS (úgynevezett Denial of servive attack) támadás.

Tilos az azonosítási és biztonsági intézkedések megkerülése, ill. erre vonatkozó kísérletétel is.

Tilos a tárhely, valamint az e-mail címek tovább értékestése.

Általánosságban tilos az Internet etikai kódexének (Netikett) megsértése

Tilos félrevezető, vagy bármilyen okból jogsértő üzenet küldése.

Tilos hamis vagy félrevezető feladók/ email fejlécek használata.

A Reseller és WP Okobsa csoamgok díja havi 10.000 látogatóig fedezi a forgalmat.
Az ezt meghaladó forgalom esetén cégünk automatikusan nagyobb forgalomra tervezett csomagot fog felajánlani.

Megszüntetés / felbontás

A szerződés határozatlan időre jön létre.

Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani amennyiben a másik fél megszegi a jelen szerződésben foglaltakat.

A szerződés felmondása (rendes felmondás) nem mentesíti az Előfizetőt a a felmondás napjáig keletkezett díjtartozás megfizetése alól.

Garancia és szerzői jogok

A Klambó Kft. garanciát vállal a Plesk szerver működtetésére, ill. a Előfizetői fiókok elérhetőségére a szerződés érvényessége alatti időtartamra.

Vállalja az esetlegesen weboldal kiszolgálásával kapcsolatos felmerülő hibák díjmentes kijavítását az üzemeltetési szerződés teljes időszaka alatt. Ez alól kivételt képet a partner vagy ügyfelek által okozott hiba javítása,üzleti levelezés érintő hibák, valamint a jelen ÁSZF-ben is meghatározott rajtunk kívülálló okokból bekövetkező hiba, melyek javítását informatikai partnereink végzik.

Tartalmi elemek, szövegek, a megrendelő által biztosított képek, animációk, valamint az adatbázisban szereplő összes adat a megrendelő tulajdonát képezik, és a velük kapcsolatos összes jogot ,jogi és anyagi felelősséget is ő birtokolja.

A tartalmak feltöltésével a Előfizető kijelenti ,hogy azok szerzői jogival ő rendelkezik, ill. a használathoz szükséges engedélye birtokában vannak.

Az említett tételékért a vonatkozó jogtulajdonos vállal felelősséget.

A szervereken tilos jogsértő tartalmakat elhelyezni.

Az ebből következő jogi következményekért a Klambó Kft. nem vállal sem jogi sem anyagi felelősséget. Az esetlegesen ebből következő követeléseket továbbterheli az anyagot elhelyező Előfizető / Partner irányába.

Adatvédelmi kötelezettség

E szerződés megkötésével a Felek között bizalmi viszony jön létre. A Felek között lévő, üzleti ügyekre, pénzügyi műveletekre, tulajdonjogra, más lezajló műveletekre, alkalmazottakra, alvállalkozókra, dokumentációkra, specifikációkra, számítástechnikai programokra és egyéb hasonló adatokra vonatkozó, bármilyen szóbeli, írásbeli vagy egyéb módon közölt információk bizalmasan kezelendők.

A Előfizető vállalja, hogy adatvédelmi dokumentumát a Szolgáltató adatvédelmi tájékoztatójával összhangban kibővíti. ( https://klambo.trade/adatkezeles)

Irányadó jog

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak.

Felek kijelentik, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerült esetleges vitás kérdéseket elsődlegesen peren kívül kívánják rendezni. Bármely, jelen szerződés alkalmazásából eredő vita esetén - amennyiben a Felek peren kívül nem jutnak egyezségre - a Tolnamegyei Bíróság illetékességét kötik ki.

A szerződés érvényessége

Jelen szerződés hivatott tanúsítani a Felek kölcsönös megállapodását annak tárgyával kapcsolatban.

Sem a Partner, sem a Klambó Kft. erre vonatkozólag más szóbeli vagy írásbeli megegyezést nem kötött és nem ismer el hivatalosként.

Felek kijelentik, hogy jelen szerződés a kölcsönös, írásos beleegyezésük nélkül nem változtathatók meg.

A szerződés tartalmának nem ismerése vagy hiányos ismerete nem mentesít az abban foglaltak betartása alól.

A szerződés a megrendelés leadásával lép életbe, felmondás, vagy a bérlet lejártakor pedig automatikusan megszűnik.

Értesítés

A Felek a jelen szerződéssel kapcsolatos változások ügyében vagy a hozzá kapcsolódó dokumentumokkal kapcsolatban e-mailben ( írásban ) értesítik egymást.

Amennyiben az Előfizető e-mail címe megváltozik, akkor köteles értesíteni a Szolgáltatót erről.

A Felek a szerződést a szolgáltatás megrendelésével a szolgáltatás használatának megkezdésével elfogadják.

Partner webtárhely függelék

Jelen ászf részét képezi a Partner tárhelyek ismertetője is mely itt található: Viszonteladói webtárhely

Kapcsolatfelvétel

A mező kitöltése kötelező
A mező kitöltése kötelező


A mező kitöltése kötelező
Eldogadom az Adatvédelmi irányelveket.
A feltételek elfogadása kötelező.
Érdeklődök!